top of page

Group

Public·90 members

Raspakovat Faily Skachat


Kada je predstavljen u Windows-u 8, modifikovani File Explorer je stekao mnogo poklonika. Ipak ima i onih koji ne vole ribbon interfejs i žele stari način prikaza kao u Windows-u 7. Takvim korisnicima u pomoć priskače program OldNew Explorer (tihiy.net/files/OldNewExplorer.rar).Treba ga raspakovati i pokrenuti instalaciju i nakon toga odabrati način kako želite da izgleda File Explorer. Da bi se videli efekti izmena, restartujte File Explorer.
raspakovat faily skachat

041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page